Wednesday, November 23, 2011

Kyoto Kimono

Alex with two ladies in kimono. Kiyomizu-dera, Kyoto, October 2007.

No comments:

Post a Comment